Wsparcie Potrzebujących - Empatify
Twój Koszyk

Darmowa wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300zł

WSPIERAMY OSOBY DOTKNIĘTE WOJNĄ U SĄSIDÓW

Pobierz bezpłatne karty Empatify w ukraińskiej lub rosyjskiej wersji językowej

Niezależnie kto jest agresorem, a kto ofiarą – po obu stronach wojny są ludzie, którzy cierpią i potrzebują pomocy. 

Dopóki wierzymy w idee, które nas dzielą, dopóki widzimy wrogów zamiast ludzi, dopóty będą istniały wojny, przemoc i cierpienie. Wojna nie mogłaby istnieć bez aktu odczłowieczenia.

Wszyscy potrzebujemy środków i przestrzeni do życia, wolności i miłości.
Wszyscy potrzebujemy szacunku dla naszych potrzeb.
Wszyscy potrzebujemy innego spojrzenia na granice, które nas dzielą, by odnaleźć pokój, którego każdy w głębi serca pragnie.

Wojna jest skrajnym przeciwieństwem misji Empatify, dlatego zdecydowaliśmy się przetłumaczyć i udostępnić bezpłatnie nasze narzędzia dla osób, których dotyka wojna między Rosją a Ukrainą. 

Nie mamy bezpośredniego wpływu na polityków, którzy rozpoczynają wojny, ale mamy bezpośredni wpływ na ludzi, którzy cierpią przez te decyzje. 

To jest nasza cegiełka w bezmiarze potrzeb. Jeżeli wspierasz osoby dotknięte wojną, zarówno po stronie ukraińskiej jak i po stronie rosyjskiej, skorzystaj bezpłatnie z Empatify w wersji ukraińskiej i w wersji rosyjskiej. 

Pomóżmy sobie nawzajem na nowo dostrzec swoje człowieczeństwo. Na to mamy bezpośredni wpływ.     

Незалежно від того, хто агресор, а хто жертва – по обидві сторони війни є люди, які страждають і потребують допомоги. 

Поки ми віримо в ідеї, які нас роз’єднують, поки ми бачимо ворогів замість людей, будуть війни, насильство і страждання. Війна не могла б існувати без акту дегуманізації.

Усім нам потрібні ресурси та простір для життя, свобода та любов.
Нам усім потрібна повага до наших потреб.
Нам усім потрібно по-іншому поглянути на межі, які нас розділяють, щоб знайти мир, якого кожен прагне в глибині душі.

Війна є прямою протилежністю місії Empatify, тому ми вирішили перекласти та зробити наші інструменти безкоштовними для людей, які постраждали від війни між Росією та Україною. 

Ми не маємо прямого впливу на політиків, які розв’язують війни, але ми маємо прямий вплив на людей, які страждають через ці рішення. 

Це наша цеглинка в неосяжності потреб. Якщо ви підтримуєте людей, які постраждали від війни, як з українського, так і з російського боку, використовуйте Empatiify безкоштовно в українській та російській версіях. 

Давайте допоможемо один одному знову побачити нашу людяність. Ми маємо на це прямий вплив.

 

Независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой – по обе стороны войны есть люди, которые страдают и нуждаются в помощи.

Пока мы верим в идеи, которые нас разделяют, пока мы видим врагов вместо людей, будут существовать войны, насилие и страдание. Война не могла бы существовать без акта расчеловечивания.

Мы все нуждаемся в средствах и пространстве для жизни, свободе и любви.
Мы все нуждаемся в уважении к нашим потребностям.
Мы все нуждаемся в другом взгляде на границы, которые нас разделяют, чтобы найти мир, которого каждый из нас глубоко в сердце так желает.

Война является крайней противоположностью миссии Empatify, поэтому мы решили перевести и бесплатно предоставить наши инструменты для людей, пострадавших от войны между Россией и Украиной.

У нас нет прямого влияния на политиков, которые начинают войны, но у нас есть прямое влияние на людей, которые страдают от этих решений.

Это наш кирпичик в удовлетворении бесконечного списка потребностей. Если вы поддерживаете людей, пострадавших от войны, как на украинской стороне, так и на российской стороне, воспользуйтесь бесплатно Empatify на украинском и русском языках.

Давайте помогать друг другу снова увидеть свою человечность. На это мы можем оказать непосредственное влияние.

Wypełnij formularz / Заповніть форму / Заполните форму

Leave this field blank